ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอาทร เล้าศศิวัฒนพงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมชาย ศิริเอก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1