ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมชาย ศิริเอก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1