ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวกัญญามาศ มะลิแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวจีรารัตน์ ยอดประดิษฐ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวสุพรรณี เจริญสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2