ปฐมวัย

นางสาวกัญญามาศ มะลิแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวจีรารัตน์ ยอดประดิษฐ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวสุพรรณี เจริญสุข
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1