ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ