ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O37 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต