ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีO24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี