ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
OIT11 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.34 KB 23
O19 รายงานการกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.67 KB 21
OIT11 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.34 KB 28
O19 รายงานการกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.88 KB 23
O3 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.29 KB 19
O3 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.62 KB 23
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 357.92 KB 22
เพลงโรงเรียนสุจริต MP3 Audio ขนาดไฟล์ 4.21 MB 20
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.3 KB 29
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.82 KB 22
บทบาทหน้าที่ของ สถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 303.92 KB 161
OIT16 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.66 KB 23
OIT15 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของโรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.66 KB 30
รวมเล่นโครงการ ปี 61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 26
O10 แผนดำเนินงานประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 876.72 KB 23
OIT13 - คู่มือฝ่ายบริหารทั่วไป - ไก่แจ้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 25
OIT13 - คู่มือปฏิบัติงานวิชาการ - ไก่แจ้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.06 KB 24
OIT13 - คู่มือปฏิบัติงานงบประมาณ - ไก่แจ้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 372.43 KB 21
OIT13 - คู่มือปฏบัติงานบุคลากร - ไก่แจ้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 421.35 KB 20
OIT40 - รายงานผลการป้องกันการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.73 KB 27
OIT39 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไก่แจ้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 712.93 KB 26
OIT37 - การจัดการความเสี่ยงทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.09 KB 20
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.37 KB 24
O18การบริหารงานงบประมาณ62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.92 KB 24
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.43 KB 28
O31 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.77 KB 25
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.46 KB 24
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.6 KB 23
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 27
O 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.45 KB 22
26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.62 KB 26
25 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.13 KB 24
O26 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.13 KB 24
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.55 KB 24
ขอย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.85 KB 27
การรับนักเรียนเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.65 KB 23
การขอย้ายเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.17 KB 27
การขอผ่อนผันเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.36 KB 25
การขอใบแทนใบรับรองการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.81 KB 21
การขอเทียบโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.66 KB 21
การขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.35 KB 20
OIT48 - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ไก่แจ้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 379.48 KB 22
OIT47 - มาตรการป้องกันทับซ้อน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 506.15 KB 22
OIT46 - มาตรการป้องกันการรับสินบน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 503.58 KB 22
OIT45 - มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 701.88 KB 25
OIT44 - มาตรการความโปร่งใส จัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 512.7 KB 20
OIT43 - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 400.86 KB 22
OIT42-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ไก่แจ้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 554.54 KB 21
OIT34-เจตจำนงไก่แจ้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 354.8 KB 19
ITA38 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 20
ITA35 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 14
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 9
facebook 28
โครงสร้างหน่วยงาน PNG Image ขนาดไฟล์ 84.93 KB 27
แผนที่ 57
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 42.95 KB 47
อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.05 KB 31