ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
O1 โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
O3 อำนาจหน้าที่ 
O4 แผนพัฒนาหน่วยงาน 
O5 ข้อมูลการติดต่อ 
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
O8 Q&A
O9 Social Network
O10 แผนดำเนินงานประจำปี 
O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส 
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 
O17 E-Service 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
O19 รายงานการกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
O31 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O34 เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส 
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน 
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ