ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ระวัติโรงเรียนวัดเขาไก่แจ้
          โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2521
1 เมษายน 2521 ทางราชการได้สั่งแต่ตั้ง นายสมบัติ เอี่ยมศิลปชัย เป็นครูใหญ่คนแรก
15 พฤษภาคม 2521 เปิดโรงเรียนวันแรก ทำการสอน 2 ชั้น 3 ห้องเรียน คือ ป.1 
2 ห้อง   และ ป.2  1 ห้อง มีนักเรียน 75 คน
13 เมษายน 2522 ได้ซื้อที่ดินร่วมกับวัดฯ จำนวน 16 ไร่เศษ เป็นเงิน 48,000 บาท เพื่อ เตรียมสร้างอาคารเรียนถาวร
1 กันยายน 2522 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ก ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณ 360,000 บาท
11 ธันวาคม 2525 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 150,000 บาท
1 กันยายน 2525 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ สปช. 102 จำนวน 1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียน งบประมาณ 287,500 บาท
1 กันยายน 2526 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 202 งบประมาณ 230,000 บาทและส้วม 1 หลัง และแบบสปช. 601 3 ที่นั่ง งบประมาณ 33,000 บาท
2 มิถุนายน 2528 ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำซีเมนต์ 1 ที่ 4 ถัง แบบ ศ.30 พิเศษ งบประมาณ 35,000 บาท
28 กันยายน 2532 ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำซีเมนต์ 1 ที่ 4 ถัง แบบ ศ.30 พิเศษ งบประมาณ 45,000 บาท
1 กันยายน 2534 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบสปช. 102 งบประมาณ 630,000 บาท
1 กันยายน 2535 ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำซีเมนต์ 1 ที่ 4 ถัง แบบ ศ.30 พิเศษ งบประมาณ 65,000 บาท
1 กันยายน 2535 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักภารโรงแบบ สปช. 304/28 งบประมาณ 120,000 บาท จำนวน 1 หลัง
13 พฤษภาคม 2546 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง ขนาด 4 แบบ สปช.604/45 งบประมาณ 163,000 บาท
ธันวาคม 2550 ได้ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สำหรับโรงเรียนในชนบท จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 1,160,000 บาท
ปี 2550 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคล พระชนมพรรษา 80 พรรษาตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม 2550
ปัจจุบันโรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น ป.6 มีนักเรียน 185 คน แบ่งเป็น 8 ห้องเรียน ครูทำการสอนทั้งหมด 8 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ภารโรง 1 คน ผู้อำนวยการชื่อ นายชาญณรงค์  แก้วมณี